Regulamin

§ 1.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług oferowanych przez Serwis www.getAUTO.pl  

§ 2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
Dostawca Usług – POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie 02-197 przy ul. Na Skraju 68, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470 w Warszawie, NIP 118-00-31-958.


Serwis - serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym www.getAUTO.pl, umożliwiający dostęp do Usług,
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług getAUTO.pl,

Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
Pakiet usług – oznacza łączną ilość oferowanych funkcjonalności udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z wyborem Użytkownika,
Pakiet SMS – oznacza określoną ilość SMS umożliwiających dostarczenie informacji udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z oferowanymi przedziałami,

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy,

Umowa - umowa o świadczenie usług oferowanych w zakresie dostępnych funkcjonalności dostępnych pod marką getAUTO.pl, na podstawie której Dostawca Usług zobowiązuje się do ich świadczenia zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie,

Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi.


§ 3.

Umowa o świadczenie Usług

 1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który złoży Zamówienie. W celu zawarcia Umowy dotyczącej świadczonych Usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail)

 2. Zamówienie Usług skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji getAUTO.pl w celu indywidualnej konfiguracji Usług zgodnie z wyborem Użytkownika.

 3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej www.getAUTO.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 4.

Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

 1. Dostawca Usług może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 2. Dostawca Usług ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Dostawca Usług poniesie szkodę.
 3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług.


§ 5

Zakres Usług

Rodzaje Usług określone są na stronie www.getAUTO.pl
2. Dostawca Usług może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu .

§ 6

Zobowiązania Dostawcy

 1. Dostawca Usług nie udostępnia informacji o adresach e-mail Użytkowników Usług
 2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za brak czasowego dostępu do Usług.

 3. Dostawca Usług stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie www.getAUTO.pl 

 4. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz Kodeksem Cywilnym.

 5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania bezpłatnych Usług przez Dostawcę Usług Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.
 6. Dostawca Usług nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:

  1. niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  2. niewłaściwego funkcjonowania baz danych Centralnej Ewidencji Pojazdów lub zmian w tym systemie dokonanych przez administratorów bez właściwego poinformowania korzystających z treści tam publikowanych,

  3. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość wykonywanych przez Dostawcę Usług,
  4. 
korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,

  5. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,

  6. działania siły wyższej.

§ 7

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usług lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.

§ 8

Obsługa serwisowa

 1. Obsługa serwisowa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@getAUTO.pl lub poprzez stronę www.getAUTO.pl
 2. Jeżeli wykonanie usługi serwisowej wiąże się z kosztami, są one każdorazowo określane i komunikowane na stronie internetowej Serwisu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Usług nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy Usług.
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.getAUTO.pl

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych.

§ 11

Wymagania techniczne

W celu zapewnienia poprawnego działania Usług konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.