Regulaminy portalu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS „GETAUTO.PL”

§ 1.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.getauto.pl, w szczególności:
 1. zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu www.getauto.pl,
 2. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Getauto.pl usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowejwww.getauto.pl,
 3. warunki utworzenia Konta i  zawarcie Umów za pośrednictwem Serwisu, w tym zamieszczania i przeglądania ogłoszeń w Serwisie,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.getauto.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.
 2. Korzystanie z usług zawartych na stronie internetowej www.getauto.pl jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystając z serwisu, Użytkownik akceptuje, że zakazane jest publikowanie ogłoszeń na stronie www.getauto.pl zawierających treści: bezprawne, obraźliwe, o charakterze faszystowskim, rasistowskim, ksenofobicznym, dyskryminacyjnym, mogących wprowadzić w błąd, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszających dobre obyczaje i prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, oraz zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku złamania powyższego zakazu, Serwis www.getauto.pl podejmie działania faktyczne i prawne mające na celu usunięcie nieprawidłowości – w tym ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§2.

DEFINICJE POJĘĆ REGULAMINOWYCH

 1. Terminy użyte w treści poniższego Regulaminu oznaczają, co następuje:
  1. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Getauto.pl, do której posiada ona wyłączne prawa, prowadzona w języku polskim umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym www.getauto.pl, służąca do publikowania, promowania i przeglądania Ogłoszeń.
  2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma zdolność we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez www.getauto.pl.
  3. Ogłoszenie – treść stworzona przez Użytkownika zamieszczona w Serwisie w celu zaproszenia do nabycia pojazdu lub innego przedmiotu związanego z rynkiem motoryzacyjnym na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. Treść Użytkownika - fotografie, opisy zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, wprowadzane przez Użytkowników w celu zbycia pojazdu lub innego przedmiotu związanego z rynkiem motoryzacyjnym za pośrednictwem Serwisu.
  5. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna dokonująca w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Operatora.
  6. Operator – Interpolisa sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Reymonta 64, 97- 500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506935, REGON: 101770725, NIP: 7252075797, kapitał zakładowy 200 000 zł (wniesiony w całości).

NIEZBĘDNE DANE SPÓŁKI GETAUTO.PL

  1. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających login i hasło, umożliwiające korzystanie z Serwisu, w tym gromadzące informacje, w którym Użytkownik może publikować Ogłoszenia oraz wykupić usługi promowania.
  2. Internauta – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  korzystająca z zasobów Serwisu.
  3. Towar – pojazd osobowy, dostawczy, ciężarowy, motocykl, skuter, quad, maszyna budowlana albo rolnicza lub przyczepa oraz części i akcesoria samochodowe, oznaczone zgodnie z kategorią, w której Użytkownik umieszcza Towar w serwisie.
  4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.getauto.pl.
  5. Cena– wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT należne Operatorowi z tytułu wykonania Umowy.
  6. Cena Promocyjna – cena usługi w Serwisie www.getauto.pl po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Promocji.
  7. Promocji – należy przez to rozumieć szczególne warunki dostępne w konkretnym czasie, z których Użytkownik może skorzystać na określony przez Operatora zasadach, np. obniżenie ceny usługi.

§3.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu poprzez utworzenie konta oraz akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi poprzez serwis Getauto.pl jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy w postaci bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Konto można utworzyć poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które jest aktywowane poprzez link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Inną drogą utworzenia konta jest uproszczona forma stworzenia konta w serwisach partnerskich:www.Getpolisa.pl oraz www.Interpolisa.pl.
 3. Użytkownik ma prawo założyć tylko jedno Konto tego samego rodzaju w Serwisie.
 4. Użytkownik w ramach swojego Konta ma prawo do m.in.: publikowania Ogłoszeń, dodawania do obserwowanych Ogłoszeń, edycji swoich danych w obrębie Konta, w tym przedłużenia czasu trwania Ogłoszeń o kolejne okresy wraz z wyborem sposobu aktywacji, zarządzania płatnościami i fakturami VAT, wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników lub Internautów, usunięcia Ogłoszenia, usunięcia Konta lub jego tymczasowego zawieszenia, promowania i edycji swoich Ogłoszeń.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła do swojego konta - może je odzyskać klikając: „Zapomniałem hasła” w panelu logowania. Poprzez kliknięcie w link wysłany na powiązany z Kontem adres e-mail, Użytkownik resetuje hasło i powinien wpisać nowe hasło do Konta. Link do zmiany hasła jest ważny przez 24 godziny od wygenerowania. Jeżeli wygaśnie należy powtórzyć ww. opisane czynności poprzez reset hasła.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z Operatorem korzystając z opcji „Skasuj konto”. Użytkownik w takim wypadku otrzymuje e-mail potwierdzający usunięcie konta. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi.
 7. Operator ma 14 dni na usunięcie Konta od dnia skorzystania z Użytkownika z opcji „Skasuj konto”. Usunięcie Konta powoduje usunięcie jego wszelkich składników, w tym opublikowanych Ogłoszeń, wiadomości, plików z fakturami VAT itp. Jest to czynność nieodwracalna.

§4.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik sporządzą treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym i  odpowiada za autentyczność opublikowanych treści. Ogłoszenie nie może naruszać obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych innych osób ani praw autorskich, za co odpowiedzialny jest Użytkownik. Zdjęcia nie mogą być opatrzone znakiem towarowym, znakiem wodnym itp. do których wykorzystania Użytkownik nie jest uprawniony.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w tym w szczególności:
 1. za prawdziwość i rzetelność publikowanych przez nich treści;
 2. stan techniczny oraz legalność oferowanych Towarów;
 3. składane przez Użytkownika oświadczenia osobie trzeciej będącej stroną transakcji;
 4. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w  związku z Ogłoszeniem z osobami trzecimi;
 5. zawartość źródeł zewnętrznych, do jakich odsyła treść Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika;
 6. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towaru.
 1. Operator ma prawo umieścić na zdjęciu własny znak wodny zawierający nazwę Serwisu w celu zabezpieczenia zdjęcia umieszczonego przez Użytkownika przed nieuprawnionym wykorzystaniem go przez inne podmioty.
 2. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu bez zgody Operatora w celu ich dalszego wykorzystywania, w tym w szczególności poprzez pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji, a także poprzez oprogramowanie do web scrappingu lub web parsingu.
 3. Operator umożliwia korzystanie z Serwisu Getauto.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z  wyjątkiem przerw wynikających z konserwacji i napraw.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub współpracujących z Operatorem osób trzecich – Partnerów.
 5. W ramach świadczonych w Serwisie usług Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie Ogłoszeń również w innych serwisach internetowych należących do Operatora lub podmiotów z nim powiązanych, bądź współpracujących z Operatorem Partnerów. Użytkownik wyraża także zgodę na publikowanie Ogłoszeń w innych mediach, w szczególności takich jak: Internet, telewizja, prasa, billboardy i banery itp.

§5.

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

 1. Do dokonania publikacji Ogłoszenia w Serwisie niezbędne jest założenie Konta, wypełnienie wszystkich danych Użytkownika oraz uzupełnienie treści Ogłoszenia poprzez uzupełnienie pól obowiązkowych oraz dodanie co najmniej jednego zdjęcia.
 2. Okres emisji Ogłoszenia w Serwisie zależy od opłaconego przez Użytkownika okresu emisji ogłoszenia.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Użytkownika wymaga aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności w pełnej należnej kwocie za pośrednictwem operatora obsługującego system płatności, w szczególności poprzez:
  1. płatności przy użyciu BLIK,
  2. szybkie płatności za pomocą konta bankowego,
  3. zapłatę przy użyciu karty płatniczej.
 4. Regulaminy płatności każdego operatora obsługującego system płatności są dostępne na stronie internetowej www.getauto.pl.
 5. Aktywacja Ogłoszenia następuje po zaksięgowaniu wpłaty oraz weryfikacji przez Serwis jego treści pod kątem zgodności z Regulaminem.
 6. Ogłoszenie należy zamieścić we właściwej dla kategorii w Serwisie.
 7. Ogłoszenie powinno opisywać Towar w sposób zgodny z rzeczywistością i nie może wprowadzać w błąd. Ogłoszenie zawiera co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe.
 8. W Ogłoszeniu Użytkownik ma prawo umieszczenia wideo z prezentacji Towaru, w szczególności poprzez dodanie linku do portalu prezentującego wideo, np. portalu YouTube (na warunkach określonych w ramach portalu youtube.com).
 9. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, co oznacza, że ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 10. Operator zastrzega możliwość weryfikowania wybranych przez siebie Ogłoszeń poprzez: analizę prawidłowości danych przedstawionych w ogłoszeniu, w tym za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz usuwania Ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem lub z przepisami obowiązującego prawa. Weryfikacja jest dokonywana również w związku ze zgłoszeniami przesyłanymi przez innych Internautów / Użytkowników, organy lub organizacje zajmujące się bezpieczeństwem Użytkowników w internecie lub zwalczaniem nielegalnych treści.
 11. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edytowania jego treści.
 12. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto / netto.
 13. Niedopuszczalne jest:
 1. nieuwzględnienie dodatkowych opłat tj. cło lub podatek akcyzowy, które będą konieczne do uiszczenia w przypadku nabycia pojazdu;
 2. wskazywanie kwoty raty, ceny wykupu lub wartości odstępnego w polu „cena” w przypadku umów leasingowych bądź umów pokrewnych;
 3. celowe zaniżanie wartości Towaru.
 1. W wypadku: zawieszenia, usunięcia lub zakończenia emisji Ogłoszenia przez Użytkownika, Ogłoszenie zostaje oznaczone w Koncie jako zakończone i nie jest widoczne dla Internautów i innych Użytkowników korzystających z Serwisu. Użytkownik ma możliwość ponownego opublikowania zakończonego Ogłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia przez Użytkownika oraz w sytuacji, gdy Użytkownik dokonał zmiany Towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego przedmiotu – opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz usług związanych z promowaniem Ogłoszeń za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 3. Użytkownik nie może umieszczać w treści Ogłoszenia ani w formie tekstowej ani graficznej jakichkolwiek informacji odsyłających do innych serwisów.
 4. Treść Ogłoszenia zawiera wyłącznie informacje związane z wystawionym Towarem. Wraz z Ogłoszeniem w Serwisie zamieszczane są dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności podany numer telefonu lub adres e-mail w celu możliwości nawiązania kontaktu przez osobę zainteresowaną nabyciem pojazdu.
 5. Użytkownik poprzez publikację Ogłoszenia upoważnia Operatora aby w czasie trwania emisji Ogłoszenia w celu jego promocji Operator miał możliwość w szczególności do: publikacji zdjęć, parametrów Towaru w polskich i zagranicznych mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych m.in. w formie reklam zachęcających do korzystania z Serwisu, a także w serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Operator.
 6. Użytkownik poprzez publikację Ogłoszenia umożliwia operatorowi wykorzystanie jego Treści, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie na stronach internetowych i w serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Operator. Następuje to poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie kopii i zapisu Ogłoszenia jakąkolwiek techniką na jakichkolwiek nośnikach; wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci komputerowej i multimedialnej; publiczne wyświetlanie i odtwarzanie; wykorzystywanie tych Treści w różnych formatach oraz poprzez włączanie ich w całości lub we części do innych utworów a także poprzez tworzenie opracowań.
 7. Ogłoszenia dostępne na stronie internetowej www.getauto.pl są prezentowane w sposób wybrany przez Internautę / Użytkownika uwzględniając zasady sortowania w szczególności według: daty publikacji ogłoszenia, ceny Towaru, roku produkcji Towaru, przebiegu Towaru, pochodzenia Towaru oraz innych wybranych parametrów, które mogą wpłynąć  na pozycję poszczególnego ogłoszenia w wynikach wyszukiwania.

§6.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy.
 2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane do Serwisu przez Użytkownika na adres e-mailowy kontakt@getauto.pl.
 3. W wypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez podmioty określone w ust. 1 powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotom określonym w ust. 1 powyżej w przypadkach umów całkowicie wykonanych.
 5. Odstąpienie od umowy przez podmioty określone w ust. 1 powyżej nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Serwis otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do czternastodniowego odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, koszt zwrotu towaru ponosi Użytkownik.
 7. Serwis ma prawo do weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, że zamieszczane Ogłoszenia są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.
 8. Weryfikacja Użytkownika będącego Przedsiębiorcą następuje w szczególności poprzez:
 1. analizę liczby i treści zamieszczanych ogłoszeń;
 2. sprawdzenie: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Użytkownik, któremu Serwis odmówił nadania statusu Konsumenta ma prawo do przedłożenia dokumentów i złożenia wyjaśnień.

 

§7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ogłoszenie jest sporządzane przez Użytkownika samodzielnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami obowiązującego prawa. Operator nie odpowiada za jego treść, ale może je usuwać i modyfikować w wypadku naruszenia zasad Regulaminu. Użytkownik odpowiada za treść Ogłoszenia, jakość i oryginalność Produktu, a także za jego stan i dostępność.
 2. Ogłoszenia, które prezentują Treści niezgodne z kategoriami Towaru lub niezwiązane z rynkiem motoryzacyjnym będą usuwane.
 3. Roszczenia dotyczące Towarów zamieszczonych w Serwisie, Internauta powinien skierować do Użytkowników Serwisu, którzy umieszczają Ogłoszenia. Operator nie jest stroną sporu ani nie rozstrzyga sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem, a Internautą jako kupującym.
 4. Operator nie odpowiada w szczególności za treści wiadomości wysyłanych przez Użytkowników i Internautów, stan Towarów i brak zainteresowania nimi.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań Użytkowników i Internautów, w szczególności w wypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem albo obowiązującym prawem lub za podanie nierzetelnych danych.
 6. Ze względów bezpieczeństwa Serwis www.getauto.pl ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia nieprawidłowości lub zaistniałych zagrożeń prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za awarię urządzeń i systemów informatycznych z przyczyn od niego niezależnych w szczególności takich jak: działanie siły wyższej, ataki hakerskie, błędy w transmisji danych, nieprawidłowości spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego dostęp do systemu teleinformatycznego.
 8. Jeżeli wymaga tego współpraca z organami ścigania, Operator ma prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści przez niego sporządzonych uprawnionym osobom lub organom na ich żądanie.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem.
 10. Korzystanie z Serwisu i akceptacja Regulaminu oznacza złożenie oświadczenia, że treści Użytkownika i Internauty nie naruszają praw autorskich ani wszelkich innych praw osób trzecich. W wypadku powstania szkody na tym tle lub roszczenia osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest do ich zaspokojenia lub naprawienia szkody, w tym szkody poniesionej przez Operatora.

§8.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAWIESZENIA EMISJI OGŁOSZENIA LUB KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. W przypadku naruszania Regulaminu przez Użytkownika, Serwis ma prawo do zawieszenia emisji Ogłoszenia na czas określony lub nieokreślony oraz do zawieszenia lub zablokowania Konta poprzez ograniczenie jego funkcjonalności i dostępu do usług w ramach Serwisu, a także uzależnić rejestrację Konta od uzyskania uprzedniej zgody Serwisu.
 2. Ogłoszenie może zostać zawieszone w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w szczególności jeżeli zawiera: odwołania do innych serwisów, wulgaryzmy, treści wprowadzające w błąd, propagujące nienawiść; pornografię, treści które naruszają prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe, prawa pokrewne, treści naruszające dobra osobiste Operatora i osób trzecich lub naruszające dobre imię Serwisu, treści mogące być uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia, podane nieprawidłowe dane kontaktowe, nieprawdziwe zdjęcia, reklamy, oferty skupu pojazdów.
 3. Konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku, gdy: Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady bezpieczeństwa w szczególności poprzez: wysyłanie wiadomości do Internautów / Użytkowników o charakterze phishingowym, podjęcie prób wyłudzenia danych osobowych, sprzedaż produktów nieistniejących lub w rażąco niskich cenach, zakładanie kont w Serwisie na nieistniejące podmioty, przekazywanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji lub z innych powtarzających się przyczyn.
 4. Użytkownik zostaje poinformowany o zawieszeniu / zablokowaniu Konta albo zawieszeniu Ogłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem zablokowanej lub zawieszonej treści Ogłoszenia lub Konta oraz powodów decyzji ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu. Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją Serwisu ma prawo wniesienia skargi, o której mowa w §11 Regulaminu.
 5. Zawieszenie Ogłoszenia sprawia, że przestaje być ono widoczne w Serwisie. Użytkownik jest obowiązany do naprawienia naruszenia, w wypadku nieustosunkowania się do sprawy w ciągu 7 dni Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia.
 6. Zawieszenie Konta powoduje, że wszystkie Ogłoszenia zawieszonego Użytkownika stają się niewidoczne. Ponadto Użytkownik nie może publikować nowych Ogłoszeń.
 7. Użytkownik mając zawieszone Konto / Konta ma prawo do edycji treści Ogłoszenia lub jego usunięcia, a także zmiany swoich danych.
 8. Jeżeli Użytkownik dokonał edycji, usunął wadliwe Ogłoszenie lub naprawił inne naruszenie powinien skontaktować się z Serwisem w celuweryfikacji. W wypadku usunięcia naruszeń - Konto albo Ogłoszenie zostaną przywrócone. Jeżeli weryfikacja wykaże brak usunięcia naruszenia, Operator powiadomi o tym Użytkownika wzywając do usunięcia naruszenia.
 9. Internauta lub Użytkownik może zgłosić Ogłoszenie naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa poprzez przycisk „Zgłoś naruszenie”, przedstawiając informacje: umożliwiające Serwisowi weryfikację ogłoszenia (URL), swoje dane kontaktowe oraz wskazując przyczyny z powodu, których uznaje treść ogłoszenia za nieprawidłową.

§9.

ODPŁATNOŚĆ SERWISU I PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu Getauto.pl na rzecz Użytkowników są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie Serwisu. Wszystkie ceny podawane w Serwisie oraz cennikach są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenia Promocji na usługę dostępną na stronie www.getauto.pl. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny usługi, tj. Promocji, Serwis wskazuje również informację o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny, a także Cenę Początkową.
 5. Serwis Getauto.pl udostępnia Użytkownikowi usługi promowania ogłoszeń dodatkowo płatne tj.
 1. Usługa Podbicie – polega na wyświetleniu Ogłoszenia na początku listy wyników wyszukiwania, tj. na takiej pozycji jaką posiada Ogłoszenie w chwili dodania Ogłoszenia w Serwisie Getauto.pl. Użytkownik może wybrać liczbę dni zastosowania usługi podbicia oraz może wybrać liczbę usług i podbicia w ciągu dnia. Podbicia będą stosowane w każdym dniu o godzinach zastosowanych w dniu zamówienia usługi podbicia.
 2. Usługa Podświetlenie – polega na zastosowaniu tła dla ogłoszenia przez Użytkownika. Ogłoszenia podstawowe, które nie są promowane w ten sposób - mają białe tło.
 3. Usługa Wyróżnienie – polega na stałym przesunięciu Ogłoszenia na początek listy wyników przed pozostałymi ogłoszeniami (ma zastosowanie przy domyślnym sortowaniu ogłoszeń „Sortuj od Wyróżnione”). Użytkownik w trakcie przeglądania listy wyników może zmienić parametry sortowania ogłoszeń. Ogłoszenie z usługą Wyróżnione mają grubą ramkę.
 4. Usługa Oferta Dnia – polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej serwisu Getauto.pl w okienku oferty dnia – największe okienko strony głównej serwisu Getauto.pl. Wybór publikacji ogłoszenia następuje losowo. Ogłoszenie może być publikowane wielokrotnie, przy czym pierwszeństwem publikacji objęte są ogłoszenia, które publikowane były najrzadziej. Wszystkie oferty dnia są widoczne po wyborze przez Użytkownika w opcji pokaż wszystkie oferty dnia.
 5. Usługa Wybrane 1/4 - polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej serwisu Getauto.pl w okienku średnim tj. jednym z czterech okienek formatu średniego. Wybór publikacji ogłoszenia następuje losowo. Ogłoszenie może być publikowane wielokrotnie, przy czym pierwszeństwem publikacji objęte są ogłoszenia, które publikowane były najrzadziej. Wszystkie Usługi objęte Wybrane 1/4 są widoczne po wyborze przez Użytkownika w opcji pokaż wszystkie Wybrane 1/4.
 6. Usługa Wybrane 1/6 - polega na umieszczeniu Ogłoszenia na stronie głównej serwisu Getauto.pl w okienku małym tj. jednym z sześciu okienek formatu małego. Wybór publikacji ogłoszenia następuje losowo. Ogłoszenie może być publikowane wielokrotnie, przy czym pierwszeństwem publikacji objęte są ogłoszenia, które publikowane były najrzadziej. Wszystkie Usługi objęte Wybrane 1/6 są widoczne po wyborze przez Użytkownika w opcji pokaż wszystkie Wybrane 1/6.
 1. Pojedyncza aktywacja usług opisanych w ust. 1 powyżej dotyczy jednego ogłoszenia.
 2. Usługi promowania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych  i opłaconych przez Użytkownika.
 3. Ogłoszenie może być promowane poprzez zastosowanie wszystkich usług promowania jednocześnie. Ogłoszenie wtedy może być widoczne jako oferta dnia, wyświetlone 1/4, wyświetlone 1/6, podświetlone, wyróżnione oraz jako podbite.
 4. Ogłoszenie może być objęte dodatkowymi odpłatnymi usługami promocji ogłoszeń w serwisach partnerskich Operatora.
 5. Cennik usług promowania ogłoszeń jest umieszczony w serwisie getauto.pl w zakładce Cennik. Aktualna wysokość opłat za poszczególne oferty promowania ogłoszeń jest również publikowana również podczas procesu wyboru usługi promowania ogłoszeń.
 6. Usługa promowania ogłoszeń w serwisie Getauto.pl oraz w serwisach partnerskich aktywuje się w czasie do 1 godziny od chwili zaksięgowania wniesionych opłat za usługę promowania ogłoszenia.

 

 

§10.

FAKTURY VAT

 1. Użytkownik, który podczas dokonywania zakupu oświadczy, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) otrzyma każdorazowo fakturę VAT. Aby korzystać z tej usługi, należy kliknąć przycisk „Chcę otrzymywać faktury”.
 2. Jeżeli podczas dokonywania zakupu, Użytkownik oświadczy, że nie dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Serwis wystawi takiemu Użytkownikowi dokument sprzedaży.
 3. Faktura zostanie każdorazowo wystawiona po dokonaniu płatności w wersji elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) w ciągu 7 dni od dokonania płatności. Użytkownik ma dostęp do Faktur w panelu „Faktury” w obrębie swojego Konta.
 4. Faktura zostanie wystawiona na dane podane przez Użytkownika i zweryfikowane w systemie.
 5. Serwis zastrzega prawo do wystawienia na rzecz Użytkownika faktury korygującej VAT w szczególności w przypadku: podania błędnych danych, pomyłkę w kwocie podatku, zmianę ceny z powodu upustu, bądź zniżki.
 6. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu Konta przez okres trzech lat, umożliwiając Użytkownikowi ich pobranie.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na swoje Konto w Serwisie Getauto.pl. Za moment otrzymania faktury przez Użytkownika uznaje się moment jej umieszczenia na indywidualnym Koncie w serwisie.

§11.

REKLAMACJE I SKARGI

 1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Serwis, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu, Użytkownik może zgłosić reklamację w ciągu czternastu dni od dnia zdarzenia, w następujący sposób:
 1. telefonicznie - na numer podany w zakładce Kontakt na stronie głównej Getauto.pl lub w Panelu Użytkownika;
 2. w formie pisemnej – przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Getauto.pl;
 3. w formie elektronicznej - na adres e-mailowy: kontakt@getauto.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika w tym imię i nazwisko, jego adres mail, adres URL Ogłoszenia lub wskazanie jego innych danych identyfikacyjnych, okoliczności związane z koniecznością złożenia reklamacji i w związku z nim żądanie Użytkownika. W braku podania tych danych, Operator wezwie do ich uzupełnienia, a po jego uzupełnieniu nastąpi rozpatrzenie reklamacji.
 2. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest przez Operatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację.
 3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest Użytkownikowi w takiej postaci, w jakiej zwrócił się on z reklamacją – telefonicznie, listownie lub na adres e-mailowy.
 4. Przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie handlu Towarem będącym przedmiotem Ogłoszenia, bądź działającemu jako pośrednik przy ich sprzedaży przysługuje skarga w przypadku niewywiązywania się przez Serwis z obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 roku 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
 5. Do skargi stosuje się odpowiednio ust. 1 – 4 powyżej.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego / skargowego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym dla siedziby Operatora sądem powszechnym.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych stronach internetowych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na platformie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 12.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIAUSŁUG

 

 1. W celu niezakłóconego i prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest najnowsza wersja udostępnianej przez twórców przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera lub inna. Zalecane jest korzystanie z najnowszej udostępnianej wersji oprogramowania.
 2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML,CSS.
 3. Strona internetowa Serwisu zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do prawidłowego przeglądania ww. plików, zaleca się korzystanie z programu Adobe®Reader.
 4. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na kontynuowanie lub anulowanie sesji są niezależne od Serwisu i znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

 

§13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator każdorazowo informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie. Zmiana Regulaminu następuje w dniu ogłoszenia, nie odnosi się do Ogłoszeń opublikowanych i wyróżnionych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, a dalsze korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację przez Użytkownika i zapoznanie się z jego treścią.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznanie prawomocnym przeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Prawem właściwym dla postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Spory rozstrzygane między Użytkownikiem a Serwisem poddane zostaną pod jurysdykcję sądu polskiego właściwego dla siedziby Operatora.
 5. Pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@getauto.pl.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

W SERWISIE WWW.GETAUTO.PL

§ 1.

Terminy użyte w treści poniższego Regulaminu oznaczają, co następuje:

  1. Usługodawca Interpolisa.pl – Interpolisa sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Reymonta 64, 97- 500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506935, REGON: 101770725, NIP: 7252075797, kapitał zakładowy 200 000 zł (wniesiony w całości).
  2. Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma zdolność we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która jest Klientem Usługodawcy i dokonuje płatności na stronie internetowej www.getauto.pl.
  3. Dostawca – podmiot świadczący obsługę płatności online, wyszczególniony w §2.
  4. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Usługodawcę, do której posiada ona wyłączne prawa, prowadzona w języku polskim umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym www.getauto.pl, służąca do publikowania i przeglądania Ogłoszeń w branży motoryzacyjnej.
  5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin płatności serwisie www.getauto.pl.

§2.

 1. Dostawcą usług płatności drogą elektroniczną jest:

CashBill S.A.- z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2 (kod pocztowy: 40-082), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323297NIP: 6292410801 REGON: 24104857200000.

 1. Dostawcy świadczą na rzecz Usługobiorcy usługę płatniczą, polegającą na realizacji przez Dostawców na zlecenie Usługobiorcy transakcji płatniczej rozumianej jako transfer środków pieniężnych od Usługobiorcy do Usługodawcy, z tytułu opłacenia pochodzącej od Usługodawcy usługi polegającej w szczególności na opublikowaniu ogłoszenia z branży motoryzacyjnej, bądź skorzystaniu z dostępnych form promowania ogłoszeń (dalej: Usługa).
 2. Niniejsza Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa świadczona jest za pomocą rozwiązania informatyczno-funkcjonalnego. Dostawcy umożliwiają Usługobiorcom realizację zobowiązań finansowych wobec Usługodawcy z wykorzystaniem metody szybkich płatności lub za pomocą narzędzi bankowości elektronicznej.
 4. Dostępnymi metodami płatności są:
  1. płatności BLIK,
  2. szybkie płatności za pomocą konta bankowego,
  3. płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej.
 5. Szczegółowe listy banków oraz partnerów współpracujących w zakresie umożliwienia korzystania z płatności internetowych oferowanych przez Dostawców znajdują się w Regulaminach każdego z ww. Dostawców. Regulaminy te zostały odrębnie umieszczone na stronie internetowej www.getauto.pl.

§3.

 1. Po zalogowaniu się do swojego konta na stronie internetowej www.getauto.pl, po wpisaniu wszelkich niezbędnych danych Usługobiorca może aktywować swoje ogłoszenie bądź skorzystać z dostępnej formy promowania poprzez dokonanie zapłaty. W ten sposób Usługobiorca zostaje przekierowany na stronę z podsumowaniem płatności, a następnie stronę wybranego Dostawcy z możliwością wyboru sposobu zapłaty.
 2. Usługobiorca ma możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem wybranego Dostawcy w przypadku, gdy przelew realizowany jest z rachunku bankowego Usługobiorcy prowadzonego przez bank znajdujący się na liście banków obsługiwanych przez wybranego Dostawcę, a także za pośrednictwem karty płatniczej lub kredytowej oraz metodą płatności BLIK.
 3. Lista metod płatności obsługiwanych przez Dostawców jest dostępna na stronie płatności.
 4. Momentem płatności jest:
  1. moment wpływu na rachunek środków finansowych będących przedmiotem płatności – (dla metod płatności polegających na poleceniu przelewu), lub
  2. moment w którym otrzymamy od Dostawcy informacje o przekazaniu środków będących przedmiotem płatności na rachunek (dla metod płatności opartych o kartę płatniczą, kredytową lub inny instrument płatniczy).
 5. Płatności identyfikowane są na podstawie indywidualnego numeru płatności (danych, dzięki którym możemy przypisać środki do danej płatności). Numer ten generuje Serwis.
 6. Koszty dostawy usług świadczonych drogą elektroniczną zawierają się w kwocie od 0 zł  (przesyłka elektroniczna).

§4.

 1. Usługodawca świadczy dla Usługobiorcy Usługę na podstawie otrzymanego oświadczenia dotyczącego wykonania transakcji płatniczej (zlecenie płatnicze). Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Usługodawcę następuje w dniu, w którym rachunek bankowy, udostępniony Usługobiorcy za pośrednictwem wybranego Dostawcy został uznany kwotą transakcji płatniczej. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze otrzymano w dniu nie będącym dla Usługodawcy dniem roboczym, przyjmuje się, że zostało ono otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, za wyjątkiem przypadków, gdy ze względu na dni i godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Usługodawcy, otrzymanie zlecenia płatniczego w dniu nie będącym dla niego dniem roboczym jest możliwe.
 3. Usługodawca realizuje Usługę do końca dnia, w którym otrzymał zlecenie płatnicze nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia jej wykonania. W przypadku, gdy Usługodawca otrzymał zlecenie wykonania usługi w dniu nie będącym dniem roboczym, a ze względu na dni i godziny księgowań wewnętrznych banków prowadzących rachunki bankowe Usługodawcy, realizacja transakcji płatniczej na podstawie otrzymanego zlecenia jest w tym dniu możliwa, Usługodawca zrealizuje transakcję płatniczą do końca dnia, w którym otrzymał zlecenie płatnicze. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, realizacja transakcji płatniczej nie jest możliwa w dniu otrzymania zlecenia wykonania usługi, Usługodawca zrealizuje transakcję płatniczą do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
 4. Autoryzacja transakcji płatniczej następuje z momentem autoryzacji polecenia przelewu (lub pozostałych metod płatności) przez Usługobiorcę, zatem gdy potwierdzi wpisane dane w zależności od sposobu zapłaty oraz zatwierdzi transakcję.
 5. Wszelkiego rodzaju zwroty dokonywane są na konta bankowe, z których otrzymano wpłatę, zaś w wypadku płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych – na rachunek właściwy dla karty płatniczej, z której dokonano wpłaty.
 6. Usługobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 5.

 1. Aby skorzystać z Usługi, Usługobiorca nie podaje innych danych niż przy rejestracji oraz logowaniu do serwisu www.getauto.pl, gdyż dostęp do płatności dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu się do Konta. Dane te chronione są prawnie zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Polityka prywatności Spółki stanowi odrębny dokument i jest dostępna na stronie internetowej www.getauto.pl.

§ 6.

W celu korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
 2. posiadanie konta użytkownika w Serwisie www.getauto.pl oraz zalogowanie się do niego,
 3. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych,
 4. posiadanie adresu e-mail, aby Dostawca mógł skontaktować się z Usługobiorcą,
 5. dostęp do metody płatności obsługiwanej przez Dostawców zatem posiadanie rachunku bankowego, karty płatniczej / kredytowej lub dostęp do metody płatności BLIK.

§ 7.

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. – o usługach płatniczych.
 2. Reklamację należy złożyć bezpośrednio do Dostawcy obsługującego płatność w sposób opisany szczegółowo w odrębnych Regulaminach każdego z Dostawców umieszczonych na stronie internetowej www.getauto.pl.
 3. Usługodawca może pomóc Usługobiorcy w złożeniu reklamacji, w tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: kontakt@getauto.pl.

§ 8.

 1. Usługodawca nie dostarcza usług płatniczych i korzysta wyłącznie z usług Dostawców umożliwiając dokonanie płatności za umieszczane ogłoszenia lub skorzystanie z dostępnego systemu promowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji przez Dostawców.
 3. CzynnościdokonywanewramachUsługiniemającharakteruczynnościbankowych.
 4. Przystąpienie do Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
 5. Nie jest dopuszczalne korzystanie z Usługi w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za pomocą instrumentów nie należących do Usługobiorcy.

§ 9.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Płatności w  dowolnym terminie. W przypadku zmiany, jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu www.getauto.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2024 r.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji Usługobiorca może skontaktować się z Serwisem za pośrednictwem wiadomości e-mailowej: kontakt@getauto.pl