Regulamin

Regulamin

(obowiązujący od dnia  25 maja 2018 r.)

 

§ 1.
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usług oferowanych przez Serwis www.carQ.pl

Operator Serwisu carQ.pl przestrzega regulacji RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz innych wymaganych prawem polskim i europejskim.
Świadoma i dobrowolna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności carQ.pl

Operator Serwisu współpracuje z partnerami i Stronami trzecimi z obszaru produktów i usług świadczonych dla rynku motoryzacyjnego w celu przygotowania rzetelnych informacji, które są integralną częścią raportów udostępnianych przez carQ.pl, a w tym między innymi:
- szczegółowych danych technicznych,
- kosztów eksploatacji i innych kosztów dotyczących pojazdów,
- dopasowania ceny produktów i usług polecanych do pojazdu Użytkownika.

Po zalogowaniu do własnego profilu Użytkownik ma nieograniczony dostęp do danych osobowych i informacji jakie powierzył do przetwarzania Operatorowi Serwisu.


§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Operator Serwisu – carQ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488795 w Warszawie, NIP 5213662561.

Serwis - platforma internetowa umieszczona w sieci Internet pod adresem głównym www.carQ.pl, umożliwiająca dostęp do wszystkich, udostępnionych Usług, 

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, organ publiczny lub inny podmiot, korzystający z Usług carQ.pl,

Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, ekonomiczną lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Usługi - usługi wymienione zaoferowane i udostępnione bezpłatnie lub za opłatą - świadczone przez Operatora Serwisu -  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Cennika oraz pozostałych dokumentów udostępnionych w Serwisie, w szczególności akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem trwania.

Pakiet Usług – oznacza łączną ilość oferowanych funkcjonalności udostępniony przez Operatora Serwisu, zgodny z wyborem Użytkownika,

Pakiet SMS – oznacza określoną ilość wiadomości SMS umożliwiających dostarczenie informacji udostępniony przez Operatora Serwisu w ramach Pakietu Usług, zgodnie z obowiązującą ofertą,

Regulamin - niniejsze opracowanie dotyczące zasad i warunków świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy,

Umowa - umowa o świadczenie usług oferowanych w zakresie funkcjonalności dostępnych pod marką carQ.pl, na podstawie której Operator Serwisu zobowiązuje się do ich świadczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,

Zawarcie Umowy - świadoma i dobrowolna zgoda Użytkownika wyrażona Operatorowi Serwisu, poprzez powierzenie uwierzytelnionego adresu email, na dostarczenie treści cyfrowych, zgodna z Polityką Prywatności obowiązującą w Serwisie carQ.pl

Czas trwania Umowy - okres przez jaki Operator Serwisu będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika, który zawarł umowę dla celów jej realizacji oraz  pozostałych celów dotyczących rękojmi i ewentualnych innych roszczeń.

Zamówienie - konkretne i jednoznaczne oświadczenie Użytkownika złożone Operatorowi Serwisu na Usługi świadczone w ramach Serwisu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Cennika oraz pozostałych dokumentów udostępnionych w Serwisie, w szczególności akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem trwania,  zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamówionych przez niego Usług.

Strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą;

 

§ 3.
Umowa o świadczenie Usług

1.    Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem w chwili złożenia przez niego Zamówienia. W celu zawarcia Umowy dotyczącej Usług świadczonych przez Operatora Serwisu, konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie carQ.pl. Rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika są bezpłatne. Potwierdzenie linku aktywacyjnego, wysłanego na konto Użytkownika w trakcie Zamówienia Usługi lub Rejestracji stanowi świadome i dobrowolne potwierdzenie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptację warunków Regulaminu i Polityki Prywatności. Dla skutecznego zawarcia umowy Użytkownik obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie linku aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail)

2.    Zamówienie Usługi w carQ.pl skutkuje przydzieleniem loginu (uwierzytelniony adres mail Użytkownika) oraz szyfrowanego hasła dostępowego do aplikacji carQ.pl (ciąg znaków alfanumerycznych utworzonych przez Użytkownika w trakcie procesu uwierzytelnienia adresu mail). Login i hasło Użytkownika służy do indywidualnej konfiguracji Usług zgodnie z wyborem Użytkownika.

3.    Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, Cennikiem oraz pozostałymi dokumentami udostępnionymi w Serwisie, dotyczącymi w szczególności akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem ich trwania,

4.    Regulamin, Polityka Prywatności, Cennik oraz pozostałe dokumenty dotyczące akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem ich trwania udostępniane są Użytkownikowi na stronie internetowej www.carQ.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze świadomą i dobrowolną akceptacją Regulaminu.

5.    Czas trwania Umowy wynosi 10 lat, chyba że strony Umowy postanowią inaczej. Użytkownik ma nieograniczone prawo wglądu, edycji, zmiany lub usunięcia własnych danych osobowych przekazanych w trakcie skutecznie złożonego zamówienia/Rejestracji. Użytkownikowi przysługuje również prawo do samodzielnego usunięcia i zapomnienia danych osobowych przez usunięcie konta w Serwisie.

 

§ 4.
Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

1. Operator Serwisu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, oraz pozostałych dokumentów udostępnionych w Serwisie, dotyczących w szczególności akcji, promocji i ofert ograniczonych ilością lub czasem ich trwania, jak również przepisów obowiązującego prawa.

2. Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 poniesie szkodę.

3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia Usług.

 

§ 5
Zakres Usług

1. Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Operatora Serwisu określone są na stronie www.carQ.pl

2. Operator Serwisu może modyfikować zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu.

 

§ 6
Zobowiązania Operatora Serwisu

1.    Operator Serwisu nie udostępnia list zawierających adresy e-mail Użytkowników Usług Stronom  trzecim.

2.    Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak czasowego dostępu do części lub całości Usług.

3.    Operator Serwisu stosownie do możliwości technicznych dokłada wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników stosownym komunikatem na stronie www.carQ.pl

4.     Operator Serwisu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie, obowiązującym prawem oraz Kodeksem Cywilnym.

5.    Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez  Operatora Serwisu bezpłatnych Usług - Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie.

6.    Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:
a.    niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
b.    niewłaściwego funkcjonowania baz danych Centralnej Ewidencji Pojazdów lub zmian w tym systemie dokonanych przez administratorów tego systemu,
c.    fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość Usług wykonywanych przez Operatora Serwisu,
d.    korzystania z Usług przez Strony trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
e.    podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za Usługę,
f.    działania siły wyższej.

 

§ 7
Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w trakcie Zamówienia lub Rejestracji w celu świadczenia Usług oraz na dostarczanie informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach partnerów, które są integralną częścią raportów dostępnych w carQ.pl.

2. Jeżeli Użytkownik udostępnia dane, które dotyczą Strony trzeciej, niniejszym potwierdza, iż dysponuje upoważnieniem właściciela danych na ich przekazanie oraz, że przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki niedopełnienia wymaganej zgody.

3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne udostępnienie i przechowywanie danych przesłanych przez Użytkownika do Serwisu.

4. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.

 

§ 8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika,  podawanych w trakcie Rejestracji lub Zamówienia Usług  jest Operator Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu, prawie wglądu do własnych danych i ich modyfikacji, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu oraz na podstawie Umowy powierzenia Stronie trzeciej - w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usług dodatkowych, realizowanych dla Operatora Serwisu.

4. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych, publicystycznych, marketingowych oraz pozostałych określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.

 

§ 9
Obsługa serwisowa

1.    Obsługa serwisowa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dostępnym w dolnej części strony www.carQ.pl

2.    Jeżeli wykonanie usługi serwisowej wiąże się z kosztami, są one każdorazowo określane i komunikowane na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 10
Wymagania techniczne

W celu zapewnienia poprawnego działania Usług carQ.pl Operator Serwisu rekomenduje zainstalowanie jednej z powszechnie używanych przeglądarek (Chrome, Firefox, Safari, Internetowej IE) w aktualnej i stabilnej wersji.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

1.    Operator Serwisu - pomimo dokładanych starań i stosowania szyfrowania komunikacji przy pomocy protokołu SSL (Hypertext Transfer Protocol Secure - HTTPS) nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet. 

2.    W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego i europejskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny - właściwy miejscowo dla Operatora Serwisu.

3.    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie poprzez umieszczenie kolejnych wersji Regulaminu na stronie www.carQ.pl