Polityka Prywatności

Chronimy i szanujemy prywatność Użytkowników naszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Państwa bezpieczeństwo jest dla nas wartością, o którą dbamy i traktujemy ją z uwagą i szczególną dbałością. Polityka Prywatności usługi www.getauto.pl (w treści dokumentu „Usługa”) obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych i administrowanych przez POLMAN S.A. Zawiera również informacje dotyczące celu i sposobu ich wykorzystania oraz zakresu dostępu i nadzoru Użytkowników do powierzonych nam danych. Nadrzędnym celem przetwarzania przez POLMAN S.A. danych Użytkowników jest ulepszanie Serwisów i świadczonych Usług w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł z nich korzystać w sposób ciągły, efektywny i prosty. Bazy danych administrowane przez POLMAN S.A. prowadzone są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, z zachowaniem zasad współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami.

§ 1

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, fundacji, zrzeszeń i organizacji jest POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie 02-197 przy ul. Na Skraju 68, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470 w Warszawie, NIP 118-00-31-958 REGON 012110950. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów i Usług jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności oferowanych Usług i Serwisów.
 3. POLMAN S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług w zakresie: imię, nazwisko, firma, dane adresowe, kraj, adres e-mail, numer telefonu, informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w prowadzonej korespondencji. Użytkownik, jako właściciel powierzonych danych ma prawo i obowiązek do nieograniczonej aktualizacji danych przekazanych w procesie rejestracji. Aktualizacja danych winna nastąpić niezwłocznie po zmianie danych tak, aby Usługi mogły być zrealizowane prawidłowo.
 4. POLMAN S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego) własnych produktów oraz świadczonych usług.
 5. POLMAN S.A. zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem udostępnianych Serwisów (np. w zakresie realizacji płatności), przy czym podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego POLMAN S.A. współpracuje wyłącznie z podmiotami z siedzibą w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 6. POLMAN S.A. zarejestrowanym Użytkownikom zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji własnych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. POLMAN S.A. zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.

§ 2

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

 1. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów w ramach współpracy z POLMAN S.A. może nastąpić tylko w przypadku gdy Klient jest ich administratorem (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy) lub przetwarza dane osobowe Subskrybentów na podstawie art. 31 Ustawy.
 2. POLMAN S.A. przetwarza dane Subskrybentów jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 Ustawy.
 3. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie adresu email oraz pozostałych danych Subskrybentów uznanych przez Użytkownika jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego POLMAN S.A. współpracuje wyłącznie z podmiotami z siedzibą w krajach zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 5. POLMAN S.A. oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy.
 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez POLMAN S.A., o których mowa w §2 ust. 5, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa POLMAN S.A. ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. POLMAN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażących zaniedbań POLMAN S.A. Całkowita odpowiedzialność POLMAN S.A. nie może być wyższa niż kwota ostatniej płatności zrealizowanej przez Użytkownika z tytułu korzystania z Usługi za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec POLMAN S.A.

§ 3

USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Po usunięciu Konta Użytkownika w Serwisie, POLMAN S.A. obowiązana jest do przechowywania danych Użytkownika, danych Subskrybentów, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących Konta w okresie nie krótszym niż 60 dni w przypadku Konta bezpłatnego oraz 90 dni w przypadku Konta płatnego. Przetwarzanie danych osobowych przez POLMAN S.A. po usunięciu Konta będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania innych operacji na przechowywanych danych, z zastrzeżeniem obowiązków POLMAN S.A. wynikających z obowiązujących przepisów lub nałożonych na POLMAN S.A. przez uprawnione organy. POLMAN S.A. będzie przechowywał dane osobowe zgodnie z powyższym postanowieniem wyłącznie w celu reaktywacji Konta przez Użytkownika stosownie do postanowień Regulaminu oraz wykonania obowiązków POLMAN S.A. wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub nałożonych na POLMAN S.A. przez uprawnione organy. Po upływie powyższych okresów (60 lub 90 dni) dane zostaną trwale usunięte z Serwisu i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Baza danych Subskrybentów może zostać Użytkownikowi wydana na jego żądanie zgłoszone przed upływem 7 dni od daty przypadającej na datę usunięcia danych z bazy Serwisu.

§ 4

WARUNKI TECHNICZNE

W trakcie korzystania z zasobów Serwisu – Użytkownik zarejestrowany, Subskrybent lub Użytkownik nie zarejestrowany, wykorzystywane dla świadczenia usług serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na Serwis, czas wejścia na Serwis oraz inne dane statystyczne. POLMAN S.A. wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

§ 5

COOKIES

Serwisy POLMAN S.A. wykorzystują cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerach Użytkowników, Subskrybentów oraz osób odwiedzających Serwisy), identyfikujące Użytkowników w zakresie niezbędnym do wsparcia efektywnego wykorzystania udostępnianych funkcjonalności. Serwisy POLMAN S.A. wykorzystują dwie kategorie cookies:

 1. Session Cookies - pliki zapisywane w celu określenia statusu logowania Użytkowników.
 2. Action Cookies – pliki zapisywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników w Serwisach POLMAN S.A. Dostarczają dane statystyczne, na podstawie których optymalizowane są funkcjonalności Serwisów.

Warunkiem działania plików cookies jest akceptacja przez Użytkownika lub Subskrybenta odwiedzającego Serwisy POLMAN S.A.

§ 6

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkowników, Subskrybentów oraz osób odwiedzających Serwisy POLMAN S.A. jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku udostępnienia przez Użytkownika w formularzu rejestracji danych wrażliwych wymagających szczególnej ochrony, system szyfruje takie informacje przy zastosowaniu bezpiecznych technologii certyfikatu SSL (secure socket layer).

§ 7

PHISHING

POLMAN S.A. podejmuje starania zmierzające do eliminacji wszelkich form kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnych praktyk (phishing). W tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności dane wrażliwe gromadzone są w bezpieczny sposób.

§ 8

UJAWNIENIE DANYCH

Dane gromadzone i przetwarzane przez POLMAN S.A. mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 1. ochrony praw POLMAN S.A. lub osób trzecich,
 2. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób lub
 3. zapobiegania lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym oraz
 4. we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 9

INFORMACJA HANDLOWA

 1. POLMAN S.A. zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom prowadzonych Serwisów informacji handlowych dotyczących działalności POLMAN S.A. oraz działalności partnerów i kontrahentów POLMAN S.A. Wysyłanie informacji dotyczących funkcjonowania serwisu oraz zakresu bezpośrednio świadczonej usługi wybranego Serwisu nie traktuje się jako informacji handlowych.
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz do wglądu, zmiany i usunięcia własnych danych.
 3. Informacje handlowe otrzymywane w związku z korzystaniem z Serwisów POLMAN S.A. oraz jego partnerów i kontrahentów będą przesyłane wyłącznie po udzieleniu zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

§ 10

UŻYTKOWNICY

 1. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.
 2. Użytkownicy małoletni mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem przedstawicieli ustawowych.

§ 11

LINKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać linki, przekierowujące Użytkownika Serwisu na zewnętrzną stronę internetową. Linkowanie do stron zewnętrznych nie stanowi o istniejących powiązaniach lub zależnościach pomiędzy POLMAN S.A. a podmiotem będącym właścicielem lub administratorem stron internetowych. POLMAN S.A. w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekierowań i nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. POLMAN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na stronach docelowych, na które przekierowują linki.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z Serwisów POLMAN S.A, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wykorzystywania Serwisu prosimy kierować do POLMAN S.A. na adres pomoc@getauto.pl
 3. POLMAN S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikacji lub uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie działania dotyczące zmian będą komunikowane Użytkownikom w formie i czasie zgodnym z zwyczajowo przyjętą formą na www.getAUTO.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Cookies

Serwisy należące do POLMAN S.A. korzystają z plików „cookies” „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na urządzeniu, w celu monitorowania aktywności w Serwisie. Kategorie wykorzystywanych plików cookies cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika. Wykorzystywane w celu określenia statusu zalogowania Użytkowników usług. Cookies sesyjne przypisywane są w procesie logowania Użytkownika oraz usuwane przy wylogowaniu. cookies trwałe - pozostają na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki z możliwością ręcznego usuwania.

Ustawienia cookies

Akceptacja cookies w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez POLMAN S.A. plików cookies. Zablokowanie cookies wyrażone brakiem akceptacji może ograniczać lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Serwis POLMAN S.A. 

Wymogi prawne

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do stosowania się do wymogów zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi a w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).